Cектор з питань молоді та спорту

32319 с. Жовтневе, вул. Матросова, 30а.

Посада Прізвище, ім’я та по-батькові Телефони службові
Завідувач сектору Дорож Віктор Олександрович 9-73-63
Головний спеціаліст Гевак Яніна Олександрівна 9-73-63

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань молоді та спорту Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

1. Сектор з питань молоді та спорту Кам’янець – Подільської районної  державної адміністрації Хмельницької області (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації у результаті реорганізації Управління освіти, молоді та спорту Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації шляхом поділу, є правонаступником його прав і зобов’язань у частинах, визначених цим положенням.

2. Сектор є структурним підрозділом Кам’янець – Подільської районної  державної адміністрації, підпорядкованим голові районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним Управлінню молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Сектор забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері молоді та спорту.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Сектор з питань молоді та спорту Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області є юридичною особою, має  печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Основними завданнями сектору є:

6.1. Забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту.

6.2. Визначення пріоритетів розвитку у сфері молоді, фізичної культури і спорту.

6.3. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

6.4. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері молоді та спорту, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цих сферах.

6.5. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

6.6. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.7. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

6.8. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

6.9. Сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.10. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

7. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. Аналізує стан і тенденції розвитку молоді, фізичної культури та спорту у межах району і вживає заходів до усунення недоліків.

7.2. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються його діяльності.

7.3. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

7.4. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

7.5. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
7.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7.7. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

7.8. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.

7.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.10. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор.

7.11. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері молоді, фізичної культури і спорту.

7.12. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

7.13. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

7.14. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

7.15. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

7.16. Забезпечує захист персональних даних.

7.17. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, районній та обласній державній адміністрації.

7.18. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері молоді та спорту, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання районній державній адміністрації та управлінню молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

7.19. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.

7.20. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

7.21. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, вносить їх у встановленому порядку на розгляд районної державної адміністрації.

7.22. Сприяє у межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.

7.23. Координує здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, самостійно виконує відповідні програми.

7.24. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці.

7.25. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді.

7.26. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

7.27. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді.

7.28. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді.

7.29. Формує і затверджує положення, календарні плани проведення заходів стосовно молоді, спортивних змагань та проводить районні заходи стосовно молоді, спортивні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених у районному бюджеті.

7.30. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

7.31. Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.

7.32. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

7.33. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.

7.34. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

7.35. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

7.36. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

7.37. Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами району, та вносить у встановленому порядку Міністерству України у справах молоді та спорту подання щодо їх затвердження.

7.38. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

7.39. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
7.40. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

7.41. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

7.42. Сприяє обласному центру “Інваспорт” та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

7.43. Вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

7.44. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

7.45. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери сектору райдержадміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

7.46. Сприяє зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази спортивних об’єктів.

7.47. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить у встановленому порядку рекламну та видавничу діяльність.

7.48. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в секторі.

7.49. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Сектор має право:

8.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян (за згодою).

8.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.3. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

8.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань молоді та спорту.

 

8.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

9. Сектор у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з управлінням молоді та спорту облдержадміністрації. Завідувач сектором повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 3-ох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших галузях не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

11. Завідувач сектору:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

11.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

11.3. Затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.

11.4. Розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на сектор завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису.

11.5. Здійснює добір кадрів.

11.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників сектору.

11.7. Розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників сектору чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

11.8. Затверджує плани роботи сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

11.9. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

11.10. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на сектор завдань з реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту.

11.11. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

11.12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

11.13. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

11.14. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

11.15. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів з питань молоді та спорту, а також підзвітних установ.

11.16. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у міськрайонному управлінні юстиції.

11.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору.

11.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору.

11.19. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

11.20. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.