Юридичний сектор

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4, факс – 9-12-61, каб.17

Завідувач сектору   – Ващук Наталія Володимирівна    9-11-15

Головний спеціаліст   – Лізвінська Орися Іванівна  9-11-15

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Юридичний сектор (надалі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і створюється для правового забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації.

2. Юридичний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно – правовими актами.

3. З питань організації та методики ведення правової роботи сектор керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

4. Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

5. Основним завданням юридичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією під час виконання покладених завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

6. Видання нормативно – правового акта, а також подання проекту такого акта райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

7. Дане положення розроблено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».

ІІ. Основні завдання сектору

8. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

8.1 організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів районної державної адміністрації в судах;

8.2 розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

8.3 проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8.4 переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

8.5 інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

8.6 вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію до міськрайонного управління юстиції;

8.7 розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

8.8 організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

8.9 організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

8.10 здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності адміністрації;

8.11 бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

8.12 забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

ІІІ. Права сектору

9. Юридичний сектор має право:

9.1 перевіряти дотримання чинного законодавства структурними підрозділами райдержадміністрації, що належить до сфери його управління;

9.2 одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

9.3 залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

9.4 інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на юридичний сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів і підприємства, що належить до сфери управління районної державної адміністрації.

IV. Структура сектору

10. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації та за погодженням з юридичним відділом апарату облдержадміністрації.

11. На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п’ять років.

12. На посаду головного спеціаліста призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

13. Завідувач сектору:

13.1 забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний сектор;

13.2 здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

13.3 планує роботу сектору, забезпечує виконання, місячних та квартальних планів роботи сектору;

13.4 визначає завдання і розподіляє обов’язки, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності сектору, забезпечує підвищення кваліфікації працівників сектору;

13.5 забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.6 подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з законодавством.

14. Структура сектору та чисельність його працівників затверджуються головою районної державної адміністрації.

15. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

16. Пропозиції юридичного сектору, щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду головою районної державної адміністрації.

17. У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування, сектор подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.

18. Покладання на юридичний сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.