Загальний відділ

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька 4

Загальний відділ

1 Начальник відділу Воронюк Ірина Віктрівна 9-12-79
2 Головний спеціаліст 9-12-79
3 Головний спеціаліст Розумяк Оксана Олегівна 9-11-74
4 Секретар приймальної  голови адміністрації Левицька Наталя Павлівна 9-12-61

 

 Положення

про загальний відділ  апарату Кам’янець-Подільської

районної державної адміністрації

 

 

 

                           

                                          1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Загальний відділ апарату райдержадміністрації  (далі – загальний відділ ) утворюється головою райдержадміністрації, є структурним підрозділом її апарату, підпорядкованим заступнику голови райдержадміністрації .

 

1.2. Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями  Президента  України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної адміністрацій, регламентом районної державної адміністрації та даним Положенням.

 

1.3. Положення про загальний відділ  та посадові інструкції його працівників затверджуються заступником голови райдержадміністрації .

 

2. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Загальний відділ  утворюється для організаційно-технічного забезпечення діяльності керівництва та апарату райдержадміністрації , ведення в апараті адміністрації діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації  та відділам її апарату, виконкомам селищної, сільських рад

 

2.2. Загальний відділ:

2.2.1. Здійснює ведення діловодства в апараті райдержадміністрації .

2.2.2. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов?язків на розгляд керівництву адміністрації та на виконання, розмножує, розсилає вхідну, вихідну кореспонденцію, розпорядження голови райдержадміністрації, накази керівника  апарату адміністрації, інші документи обласної ради та облдержадміністрації .

 

2.2.3. Забезпечує здійснення контролю за  строками проходження і виконання документів, а також за  відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва апарату адміністрації.

 

2.2.4.  Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться в райдержадміністрації .

 

2.2.5. Здійснює ведення протокольного господарства райдержадміністрації .

 

2.2.6. За дорученням голови райдержадміністрації, заступника голови   райдержадміністрації перевіряє в управліннях, відділах,  інших структурних підрозділах адміністрації, відділах апарату, виконавчих комітетах стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням   документів, вивчає роботу діловодних служб цих  органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

 

2.2.7. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті райдержадміністрації, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, контролю за строками їх проходження і виконання, періодично інформує керівництво адміністрації з цих питань.

 

2.2.8. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату, управлінням, відділам, іншим підрозділам райдержадміністрації, іншим місцевим органам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

 

2.2.9. Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату адміністрації, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації , виконкомів місцевих рад.

 

2.2.10. Забезпечує виготовлення, облік, зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів райдержадміністрації  та користування ними.

 

2.2.11. Бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників тощо, необхідних в роботі райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад.

 

2.2.12. Складає номенклатуру справ апарату райдержадміністрації , забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до архіву апарату.

 

2.2.13. Організовує роботу архіву апарату райдержадміністрації, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до районного державного архіву.

 

2.3. Загальний відділ  при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з обласними органами влади, керівництвом адміністрації, відділами апарату, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

 

2.4.  Загальний відділ має право:

2.4.1.  Вимагати від відділів апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад, підприємств, установ і організацій неухильного виконання надісланих їм з цією метою документів, подання ними до райдержадміністрації у визначені строки та у встановленому порядку звітів про виконання документів.

2.4.2. Повертати документи, підготовлені з порушеннями  встановленого регламентом райдержадміністрації  порядку або виконані неякісно.

2.4.3. Вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації  з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.4.4.  Працівники загального відділу, які працюють на посадах державних службовців, користуються правом доступу до всіх документів нетаємного діловодства апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації , селищної, сільських рад та їх виконкомів.

За розпорядженням  голови райдержадміністрації начальнику відділу надається  в установленому порядку право доступу до таємного діловодства.

 

3. СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1.Загальний відділ апарату районної державної адміністрації утворюється у складі начальника відділу, двух головних спеціалістів, секретаря приймальної голови адміністрації, друкарки друкарського бюро.