Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4, факс – 9-12-61

Завідувач сектору Фурман Ігор 9-14-82
Головний спеціаліст
Костиненко Олександр Анатолійович
9-14-82

ПОЛОЖЕННЯ

Про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

1. Загальні засади.

1.1.Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної і мобілізаційної роботи (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, утворюється головою райдержадміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом.

 1.2. Сектор в межах повноважень, визначених цим Положенням, керується у своїй роботі Конституцією України та постановами Верховної Ради України, Законом України ”Про державну таємницю”, постановами, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних міністерств та відомств і розпорядженнями голови райдержадміністрації.

     1.3. Положення про сектор та посадова Інструкція зав. сектору затверджується заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

     1.4. Зав. сектором повинен бути фахівцем з вищою освітою, стажем роботи не менше 3-х років та мати відповідний допуск до державної таємниці. Зав. сектором призначається на посаду та звільняється з посади головою    районної державної адміністрації за поданням заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

1.5. Зав. сектором має посвідчення встановленого зразка.

2. Основні завдання і функції сектору.

організація взаємодії районної державної адміністрації, правоохоронних і      контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку;

забезпечення виконання законодавства з питань оборонної і мобілізаційної роботи;

організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення       мобілізації на території району;

організація, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах,

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

організовує взаємодію районної державної адміністрації, правоохоронних і контролюючих органів з питань боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку, готує звіти і інформації з цих питань;

розробляє і координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки району, здійснює методологічне, методичне та нормативне забезпечення цієї роботи;

організовує і контролює створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна;

розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення райдержадміністрації і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду;

контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, в особливий період;

організовує підготовку запасного пункту управління райдержадміністрації до роботи в умовах особливого періоду;

контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період;

бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації і в воєнний час;

бере участь у розробці концепцій і заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей з особливий період;

взаємодіє з штабом Цивільної оборони району у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами мобілізаційної підготовки;

організовує і координує роботу щодо наукового забезпечення мобілізаційного планування та створення системи інформаційного забезпечення в умовах особливого періоду;

визначає рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій району;

контролює додержання відповідними управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також надання пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню кризову на строкову військову службу;

координує шефську допомогу Військово-Морським Силам та Прикордонним військам України;

бере участь у роботі комісій з приватизації державного майна з питань, що належать до його компетенції;

координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, утому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації в районі,

контролює виконання підприємствами на території району замовлень Збройних Сил та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, електро – і  теплоенергії;

організовує та готує аналітичні характеристики економічного та військово-економічного потенціалів району;

готує звіти про хід виконання заходів мобілізаційної підготовки району.

 3. Повноваження сектору

готувати та доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження в життя рішень з питань планування, методологічного, методичного забезпечення мобілізаційної підготовки;

перевіряти і визначати ефективність проведення заходів іншими структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розв’язання поточних проблем  оборонного характеру та мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій;

залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації. підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи інші матеріали, а від відділу статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання, покладеним на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, ще належать до його компетенції;

подавати голові райдержадміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо мобілізаційної підготовки, а також щодо накладання стягнень на осіб. які допустили порушення вимог законодавства і відповідних рішень голови райдержадміністрації з питань мобілізаційної підготовки;

використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими установами, організаціями та їх режимно-секретними органами з питань забезпечення роботи сектору;

Зав. сектором уповноважений безперешкодно відвідувати структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації усіх форм власності на території району., в межах своїх повноважень знайомитися з необхідними документами, матеріали, статистичними даними та витребувати їх.

4. Заключні положення.

сектор несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших документів, що ним розробляються,

сектор розташовується у приміщенні районної державної адміністрації. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення сектору проводиться відділом фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації.

ліквідація та реорганізація сектору здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації.