Відділ агропромислового розвитку

ГРАФІК особистого прийому громадян у відділі агропромислового розвитку 

 Адреса: 32301, м. Кам’янець-Подільський,  вул. Троїцька, 4

тел./ факс 9-11-67, 9-14-73, E-mail: agro@kprda.gov.ua

Розпорядок роботи:

Понеділок-четвер: з 800 до 1715

П’ятниця з 800 до 1600

Перерва на обід: з 1200 до 1300

Вихідні дні:субота, неділя

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дні прийому Номеркабінету Телефон
Сузанська Надія Михайлівна начальник відділу щовівторка № 19 9-14-73

СТРУКТУРА

відділу агропромислового розвитку РДА

Займана посада Прізвище, ім’я, по – батькові Робочий телефон
Начальник відділу Сузанська Надія Михайлівна 9-14-73
Секретар Кримова Ксенія Миколаївна 9-11-67
Головний спеціаліст Лісевич Наталія Анатоліївна 9-11-67
Головний спеціаліст Калинюк Світлана Олександрівна 9-11-67
Головний спеціаліст Андрушко Марина Станіславівна 9-11-67
 
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації

Хмельницької області

 

1.  Відділ агропромислового розвитку Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації і в межах Кам’янець – Подільського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2.  Відділ підпорядкований голові районної держадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4.  До основних завдань відділу належать:

1)           забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузі;

2)           участь у реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку ;

3)           організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;

4)           участь у реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)       організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпоряджень голови обласної та районних державних адміністрацій, рішень сесій районної ради, наказів Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

2)       забезпечує в межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)       надає адміністративні послуги;

4)       готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

5)       опрацьовує запити і звернення  народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

6)       розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

7)       забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

8)       готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

9)       вносить Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

10)  координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у агрохімікатах та їх фактичного надходження в район;

11)  сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку районного ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

12)  сприяє, в межах своїх повноважень, розвитку виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

13)  реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

14)  створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

15)  забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

16)  надає методичну допомогу щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

17)  вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

18)  забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

19)  сприяє активізації експорту сільськогосподарської продукції та просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

20)  здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

21)  здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в районі, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

22)  здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

23)  вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

24)  забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

25)  готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності ;

26)  здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

27)  сприяє, в межах своїх повноважень, поліпшенню екологічного стану та природоохоронної діяльності у сфері агропромислового комплексу;

28)  забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях рослинництва та тваринництва сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

29)  забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;

30)  надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

31)  розробляє районні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

32)  формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

33)  проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу;

34)  здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

35)  у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

36)  здійснює інші передбачені законом повноваження.

  1. Відділ у межах своєї компетенції бере участь:

1)       у розробленні і здійсненні на районному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2)       у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

3)       у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

4)       у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

5)       у формуванні та реалізації державної аграрної політики в районі, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

6)       в організації продовольчого ринку;

7)       у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

8)       в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

9)       в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

10)  у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок обласних програм;

11)  у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

12)  виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  1. Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1)       залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

2)       одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)       користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4)       організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на  посаду і звільняється з посади головою районної  державної  адміністрації за погодженням з начальником Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про відділ;

3) затверджує структуру та посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної  державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) здійснює добір кадрів;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, вживає заходи щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

  1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної  державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу.

14. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

15. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

16. Ліквідація відділу проводиться за розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.