Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька 4 

1 Начальник Чіпізубова Ольга Миколаївна 9-10-57
2 Головний спеціаліст   9-12-80
3 Головний спеціаліст Байдецький Богдан Володимирович  2-44-02
4 Головний спеціаліст Овчаренко Ірина Володимирівна  2-44-02
5

Головний спеціаліст 

Завадська-Перебендюк Богдана Володимирівна

9-12-80

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

 Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації

Хмельницької області

І. Загальні засади

1. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Кам’янець – Подільської районної  державної адміністрації (надалі – відділ) є структурним підрозділом Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, що створений шляхом перейменування відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і зобов’язань, i забезпечує виконання завдань, необхідних для реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі (далі – галузеві повноваження) на території району.

2. Відділ пiдпорядкований головi районної  державної адмiнiстрацiї, а також пiдзвiтний i пiдконтрольний Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнекономрозвитку, iншими актами законодавства України, розпорядженнями та дорученнями  голови Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї, розпорядженнями та дорученнями  голови районної державної адмiнiстрацiї а також цим Положенням .

 4. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

ІІ. Основні завдання

5. Основними завданнями відділу є  забезпечення реалiзацiї на території району:

державної полiтики економiчного i соцiального розвитку;

державної цiнової полiтики;

державної промислової полiтики;

державної  регiональної полiтики;

державної полiтики у сферi iнвестицiйної дiяльностi та державно-приватного партнерства;

державної полiтики з питань розвитку пiдприємництва, державної регуляторної полiтики, лiцензування, дозвiльної системи;

державної полiтики у сферi торгiвлi та побутових послуг;

державної полiтики у сферi управлiння об’єктами державної власностi, в тому числi корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнiшньоекономiчної полiтики;

державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового);

державної політики дорожнього господарства;

державної політики мінеральних ресурсів та зв’язку.

ІІІ. Повноваження

6. Відділ  вiдповiдно до визначених галузевих повноважень

1) органiзовує виконання Конституцiї i законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнекономрозвитку та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб;

3) надає адмiнiстративнi послуги;

4) бере участь в органiзацiйно-методологiчному забезпеченнi дiяльностi суб’єктiв надання адмiнiстративних послуг, центрiв надання адмiнiстративних послуг та їх адмiнiстраторiв;

5) аналiзує стан i тенденцiї соцiально-економiчного розвитку, секторiв та галузей економiки району, проводить оцiнку внутрiшньорегiональної диференцiацiї економiчного i соцiального розвитку району;

б) розробляє проект регiональної стратегiї розвитку, забезпечує координацiю виконання регiональної стратегiї  розвитку та пiдготовку звiтiв про її виконання;

7) готує пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширенню, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності  з врахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та додержання  екологічних норм безпеки;

8) розгядає та погоджує подані підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проекти їх планів /прогнозів/ та заходів, які пов’язані з обслуговуванням населення  або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану та інших наслідків  і готує по них висновки і пропозиції для подання департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації;

9) бере участь у розробленнi проектiв прогнозiв економiчного i соцiального розвитку України та області на середньо- та короткостроковий перiод i загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших державних цiльових програм, забезпечує координацiю виконання завдань, визначених цими програмами, на територiї  району;

10) розробляє прогнози економiчного i соцiального розвитку району  на середньостроковий перiод та програми її економiчного i соцiального розвитку на короткостроковий перiод, а також проекти державних цiльових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

11) забезпечує контроль за виконанням показникiв програм економiчного i соцiального розвитку  району на короткостроковий перiод;

12) здiйснює в установленому порядку монiторинг показникiв розвитку району; розробляє програми подолання депресивностi територiй i здiйснює монiторинг їх виконання;

13) розробляє в установленому порядку пропозицiї щодо вступу до вiдповiдних об’єднань єврорегiонального спiвробiтництва та реалiзацiї спiльних з iншими суб’єктами транскордонного спiвробiтництва проектiв (програм);

14) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного спiвробiтництва центральним органам  виконавчої влади, вiдповiдальним за реалiзацiю державної  полiтики у вiдповiднiй сферi (для пiдготовки у межах їх повноважень експертних висновкiв стосовно доцiльностi надання державної фiнансової пiдтримки реалiзацiї проектiв), та Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації для надання вiдповiдної державної фiнансової пiдтримки;

15) проводить монiторинг впливу на економiку цiнової (тарифної) полiтики на регiональному ринку товарiв i послуг, аналiзує стан цiноутворення у вiдповiдних сферах цiнового (тарифного) регулювання, його вплив на економiчний та соцiальний розвиток району;

16) розробляє та органiзовує реалiзацiю заходiв, спрямованих на нарощування iнвестицiйних ресурсiв, створення сприятливого iнвестицiйного клiмату;

17) готує пропозицiї щодо:

погодження iнвестицiйних проектiв у прiоритетних галузях економiки;

надання за рахунок коштiв мiсцевого бюджету державної пiдтримки суб’єктам iнвестицiйної дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки;

створення i забезпечення функцiонування спецiальних економiчних зон, запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій  до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для району продукції /робіт, послуг/, а також по нарощенню експортного потенціалу промисловості району;

18) аналiзує економiчнi та соцiальнi наслiдки функцiонування спецiальних економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку та подає Департаменту економічного розвитку промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністраціївiдповiдну iнформацiю;

19) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо визначения середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi;

20) готує та подає спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi пропозицiї щодо включения iнновацiйних проектiв за регiональними програмами до державних програм i їх фiнансування шляхом кредитування з державного бюджету;

21) надає попозиції до проектів обласних Програм розвитку малого та середнього підприємництва  та розробляє проекти районних програм розвитку малого i середнього пiдприємництва, забезпечує їх виконання, здiйснює монiторинг виконання таких програм;

22) сприяє формуванню iнфраструктури пiдтримки малого i середнього пiдприємництва;

23) бере участь у розробленнi пропозицiй щодо забезпечення сприятливих умов дiяльностi пiдприсмств торгiвлi, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

24) сприяє розвитку мiжрегiонального спiвробiтництва суб’єктiв малого i середнього пiдприємництва;

25) бере участь у забезпеченнi реалiзацiї єдиної iнформацiйної полiтики з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi;

26) бере участь в органiзацiйно-методологiчному забезпеченнi дiяльностi дозвiльних органiв та державних адмiнiстраторiв;

27) забезпечує виконання мiсцевою державною адмiнiстрацiсю повноважень уповноваженого органу управлiння щодо пiдприсмств, установ, органiзацiй, якi належать до сфери її управлiння, вiдповiдно до статтi 6Закону України “Про управлiння об’єктами державної власностi” та подає Департаменту економічного розвитку промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації iнформацiю щодо:

фiнансово-господарської дiяльностi кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економiки, який належить до сфери управління районної державної адмiнiстрацiї;

стану об’єктiв державної власностi, в тому числi корпоративних прав держави, якi належать до сфери управлiння райдержадмiнiстрацiї;

виконання сгратегiчних планiв розвитку державних пiдприємств, державних акцiонерних товариств, управлiння корпоративними правами або контроль за дiяльнiстю яких здiйснює державна адмiнiстрацiя;

28) забезпечує нагляд за реалiзацiєю проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги та визначає координатора проекту;

29) погоджує плани закупiвлi товарiв, робiт i послуг, що придбаваються за кошти мiжнародної технiчної допомоги;

30) аналiзує та подає Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації пiдписанi координатором проекту (програми) результати поточного та/або  заключного монiторингу проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги;

31) бере участь у розробленнi стратегiчних i програмних документiв з питань залучення зовнiшньої допомоги ЄС вiдповiдно до прiоритетних напрямiв економiчного i соцiального розвитку України;

32) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо формування перелiку товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню;

33) здiйснює монiторинг розвитку економiчних i торговельних вiдносин з ЄС та аналiзує вплив наслiдкiв функцiонування зони вiльної торгiвлi з ЄС на економiчний розвиток регiону, подає Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації пропозицiї стосовно розбудови торговельно-економiчних вiдносин з ЄС;

34) бере участь разом з iншими структурними пiдроздiлами в реалiзацiї державної зовнiшньоекономiчної полiтики в частинi iнтеграцiї України у свiтову економiку та розширення економiчного i соцiального спiвробiтництва з ЄС та Митним союзом, подає Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації вiдповiднi пропозицiї;

35) забезпечує у межах своїх повноважень разом з iншими структурними пiдроздiлами участь пiдприємств та органiзацiй району у виставково-ярмаркових заходах;

36) iнформує суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що розташованi в районі, про накази Мiнекономрозвитку щодо застосування (скасування, змiни виду, припинення дiї) спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону Украни “Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть”, та подає Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації вiдповiдну iнформацiю;

37) організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах енергозбереження, транспорту, дорожнього господарства, мінеральних ресурсів, зв’язку;

38)організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;

39)організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг;

40) організовує роботу з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства,  зв’язку;

41)організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

42)здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства,  регіону, зв’язку, приймає участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

43) готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

44)розробляє проекти нормативно-правових актів в сферах, транспорту, дорожнього господарства,  зв’язку, у законодавчо визначених випадках;

46) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

47) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі  приміських автобусних маршрутів загального користування району;

48)сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

49) сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

50)організовує роботу щодо взаємодії з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства,

51) вносить в установленому порядку пропозицiї з питань удосконалення законодавства України;

52) готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi мiсцевої державної адмiнiстрацiї;

53) готує (бере участь у пiдготовцi) проектів угод, договорiв, меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах свїх повноважень;

54) вносить пропозицiї щодо проекту вiдповiдного мiсцевого бюджету;

55) забезпечує ефективне i цiльове використання вiдповiдних бюджетних коштiв;

56) розробляє проекти розпоряджень голови адмiнiстрацiї, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актiв з питань реалiзацiї галузевих повноважень;

57) бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень голови адмiнiстрацiї, проектiв нормативно-правових актiв, головними розробниками яких є iншi структурнi пiдроздiли;

58) бере участь у погодженнi проектiв нормативно-правових актiв, розроблених iншими органами виконавчої влади;

59) бере участь у пiдготовцi звiтiв голови адмiнiстрацiї для їх розгляду на сесiї районної ради;

60) забезпечує здiйсненяя заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї;

61) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

62) опрацьовує  запити i звернення народних депутатiв Украни та депутатiв районної та обласної рад;

63) забезпечує  доступ до публiчної  iнформацiї, розпорядником якої вiн є;

64) постiйно iнформує населення про стан здiйснення визначених законом повноважень;

65) контролює виконання органами мiсцевого самоврядування наданих законом повноважень органiв виконавчої влади та надає вiдповiдну методичну допомогу;

66) здiйснює повноваження, делегованi органами мiсцевого самоврядування;

67) забезпечує у межах свїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки, цивiльного захисту населения, дотримання вимог законодавства з охорони працi, пожежної безпеки;

68) органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

69) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

70) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

71) забезпечує захист персональних даних;

72) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.

ІV. Правове забезпечення

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації з питань економічного розвитку, торгівлі, та інфраструктури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Начальник відділу

9. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації.

10. Керівник відділу:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної держадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Кам’янець – Подільському міськрайонному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу ;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази керівника структурного підрозділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації або іншим вищестоящим органом.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.